REGULAMIN SKLEPU “KURSETSY.pl”

Definicje

Sprzedający: DG Monika Pieńkowska, ul, Świętokrzyska 75, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającegozakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Sklep: Strona kursetsy.pl, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi sprzedaż Plików i Kursów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Plik: Plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent (w szczególności wzory oraz instrukcje w formie plików jpg i pdf oraz filmy w formacie m4v) przeznaczony do odczytania lub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego.

Kurs: zbiór logicznie zorganizowanych Plików

Urządzenie Elektroniczne: Urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, smartphone, iPod, iPad, tablet).

Sprzedaż Pliku: Odpłatne Udostępnienie Pliku przez Sprzedawcę na zamówienie Kupującego realizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Konto: Indywidualna witryna zawierająca profil Kupującego zarejestrowanego w Sklepie.

Operator płatności: tPay: Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, instytucja finansowa pośrednicząca w bezgotówkowym rozliczaniu transakcji finansowych, a w szczególności płatności on-line w internecie .

Opłacenie Zamówienia: potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Kupującego, kwotą określoną w zamówieniu, zaksięgowanie płatności na koncie bankowym lub koncie paypal Sprzedawcy.

 

Rozdział I – Przepisy ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem https://kursetsy.pl – zwany dalej Sklepem zajmuje się działalnością handlową w zakresie sprzedaży kursów, instrukcji, wzorów, schematów, wykrojów w postaci plików .pdf i .jpg lub plików wideo. Sklep prowadzi sprzedaż na terenie Polski i świata.
 2. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email info@kursetsy.pl, formularz kontaktowy na stronie, lub pisemnie na adres siedziby sklepu: DG Monika Pieńkowska, ul, Świętokrzyska 75, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
 3. Kupujący składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią poniższego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia.

 

Rozdział II Rejestracja

 1. Osoba rejestrująca się w Sklepie musi być osobą pełnoletnią i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. ZABRONIONE jest udostępnianie swojego konta (login i hasła) osobom trzecim.
 3. Osoba rejestrująca się w Sklepie jest zobowiązana do wpisywania prawdziwych danych osobowych.

 

Rozdział III Zawarcie i wykonanie umowy

 1. Produkty prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedaż Pliku lub Kursu następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia, które realizowane jest poprzez kliknięcie ikony o nazwie KUPUJĘ I PŁACĘ oraz złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików niezapisanych na nośniku materialnym oraz utracie prawa do odstąpienia od umowy w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Klient może zapoznać się z historią zakupów dokonywanych w Sklepie za pośrednictwem swojego Konta w Sklepie.
 4. W momencie kliknięcia ikony KUPUJĘ I PŁACĘ dochodzi do zawarcia umowy między Sklepem a Klientem, której przedmiotem jest Sprzedaż danego Pliku (Plików) lub Kursu. Cena określona przy danym Pliku lub Kursie w chwili złożenia zamówienia zawiera podatek od towarów i usług wg. stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Klient ponosi na rzecz Sklepu, w związku ze sprzedażą mu tego Pliku (Plików) lub Kursu oraz jego (ich) pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Klienta na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem oraz na rzecz instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach.
 5.  Kupujący zobowiązany jest do Opłacenia Zamówienia, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem, za pośrednictwem:
  a) operatora Płatności tPay
  b) bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: Nr konta: PKO BP 65 1020 4476 0000 8202 0253 5581, posiadacz rachunku: DG Monika Pieńkowska, ul, Świętokrzyska 75, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  c) – przelewając pieniądze na konto paypal: paypal@kursetsy.pl
 6. Sprzedaż Pliku jest każdorazowo potwierdzana specyfikacją zamówienia przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Na żądanie Klienta wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia jest dokumentowane fakturą VAT. Sklep przesyła do Klienta fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Klienta (domyślnie) albo fakturę papierową pocztą zwykłą pod adres wskazany w treści faktury lub inny adres wskazany przez Klienta (na żądanie).
 7. Nie później niż, w ciągu 24h od chwili zaksięgowania wpłaty, na adres email na podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany link umożliwiający ściągnięcie zakupionego pliku.
 8. Kopiowanie lub drukowanie kursów, instrukcji oraz wzorów sprzedawanych w Sklepie dozwolone jest WYŁĄCZNIE do użytku własnego. Udostępnianie lub rozpowszechnianie kursów, instrukcji lub wzorów, czy to zarobkowe czy niezarobkowe jest ZABRONIONE pod rygorem odpowiedzialności karnej (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych). ZABRONIONE jest także udostępnianie osobom trzecim linków umożliwiających ściągnięcie zakupionych produktów.


Rozdział IV Odstąpienie od umowy

 1. Podczas zawierania transakcji nabycia Plików Sklep zwraca się o wyrażenie zgody na przekazanie pliku natychmiast po zawarciu i opłaceniu zamówienia.
 2. Wyrażenie zgody na przekazanie pliku przed upływem 14 dni od zawarcia transakcji powoduje wygaśnięcie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia pobierania nabytego pliku.
 3. Kupujący wyrażający zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem 14 dni może od niej odstąpić wyłącznie przed rozpoczęciem pobierania pliku. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania Klienta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Pliku.
 4. Kupujący nie wyrażający zgody na rozpoczęcie usługi przed upływem 14 dni może od niej odstąpić w tym terminie i przed jego upływem nie może pobrać pliku. W przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Sprzedawca może powstrzymać się od udostępnienia nabytego Pliku do końca tego okresu. Klient może wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi w każdej chwili przed upływem okresu do odstąpienia od umowy.
 5. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia. W przypadku nabycia kilku Plików w ramach jednej transakcji Konsument powinien wskazać, czy odstępuje od umowy w całości, czy jedynie w odniesieniu do konkretnego Pliku (Plików).
 6. Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres info@kursetsy.pl; lub
  b) na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Sprzedawcy;
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Klient uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Sprzedawca zwraca całą kwotę na kartę lub numer rachunku bankowego Klienta.

 

Rozdział V Reklamacje

 1. Każdy Klient ma prawo do reklamacji poprzez złozenie pisemnego zgłoszenia:

• na adres email: info@kursetsy.pl, lub
• adres siedziby sklepu: DG Monika Pieńkowska, ul, Świętokrzyska 75, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

 1. Każdą reklamację ostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Kupującego w reklamacji złożonej listownie.

 

Rozdział VI Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez Sklep z siedzibą: ul, Świętokrzyska 75, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
 3. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883)
 4. Zbiory danych osobowych figurują w rejestrze zbiorów danych osobowych Generalnego Inspektora Danych Osobowych pod numerami ksiąg 129003.
 5. Właściciel Sklepu przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy. Właściciel Sklepu nie udostępnia danych osobowych Klientów innym podmiotom dla celów marketingowych.
 6. Kupujący ma prawo wglądu o swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

 

Rozdział VII Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu, jest dostępny na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy. Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.
 2. Regulamin – na żądanie Kupującego przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@kursetsy.pl – zostanie przekazany Kupującemu nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Kupującego adres e-mail.

  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, takich jak zmiany w nazwie firmy, zmiana numeru rachunku bankowego oraz dostosowanie Regulaminu do obowiązujących zapisów prawa. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia ogłoszenia, przy czym zakupy dokonane w Sklepie, które nastąpiły do dnia ogłoszenia zmiany, podlegają przepisom dotychczasowym. O wszelkich zmianach w Regulaminie Kupujący będzie informowany poprzez informację umieszczoną na stronie Galerii po zalogowaniu się.
 3. O planowanej zmianie Regulaminu w zakresie świadczenia Usług dodatkowych Sprzedawca poinformuje zarejestrowanych Kupujących z 14-dniowym uprzedzeniem. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Kupujący może odmówić jej akceptacji – e-mailem przesłanym na adres info@kursetsy.pl. W takim przypadku Konto Kupującego zostanie zlikwidowane w dniu wejścia w życie zmiany.